Reklamı Geç
Reklam

Başkan Şahin kamu görevlisine hakaretten ceza aldı

Başkan Şahin kamu görevlisine hakaretten ceza aldı
06 Haziran 2021 - 10:56
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin tedavi olmak için gittiği hastanede görevliye hakaret ettiği için 1300 TL para cezasına çarptırtıldı. Mahkeme Başkan Şahin için verilen cezayı hükmün açıklanmasını geriye bırakmaya çevirdi.
Başkan Şahin 13 Ekim 2020 tarihinde rahatsızlanarak Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne gitti. Başkan Şahin’in burada hastane görevlisi İlhan Yalçınkaya’ya hakaret ettiği ileri sürüldü.
İlhan Yalçınkaya kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Başkan Yaşar Şahin’den davacı oldu.Gürgentepe Asliye Ceza Mahkemesi’nde Başkan Şahin hakkında dava açıldı.
Mahkeme Başkan Şahin için şu kararı verdi;

1-Sanık Yaşar Şahin'in Müşteki İlhan Yalçınkaya'ya yönelik olarak eylemine uyan
TCK'nın 125/1. Maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi, failin kastının ağırlığı, güttüğü amaç ve saik dikkate alındığında alt sınırdan ayrılmadan takdiren 90GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın eylemini, yüksek mahkemenin aleniyet kavramına ilişkin ''hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi ve herkes tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması'' tanımı da dikkate alınarak hastane içerisinde gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezası TCK'nın 125/4. Maddesi gereğince 1/6 oranında arttırılarak 105 GÜNADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Sanığın geçmişi verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alındığında cezasından TCK'nın 62. Maddesin gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 87 GÜNADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanık hakkında basit yargılama usulü uygulandığından CMK 251/3-Son cümle gereğince sonuç cezadan 1/4 oranında indirim yapılmak suretiyle 65 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5- Sanık hakkında başkaca artırım ve indirime YER OLMADIĞINA,
6-Sanığa verilen gün cinsinden para cezası nedeniyle Sanığın ekonomik ve sosyal durumu ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak TCK nun 52/2 maddesi uyarınca takdir edilen 1 gün karşılığı 20 TL olmak üzere sanığın (65gün x 20 tl= 1300,00 TL) 1300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
7-Sanık hakkında verilen 1300,00 TL adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 1 er ay ara ile 10 eşit taksit halinde ödemesine, ödenmeyen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/4 maddesi gereğince hapse çevrileceği gibi, infaz aşamasında Cumhuriyet Savcısı kararı ile de, 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı yasanın 81.maddesi ile değişik 5275 sayılı kanunun 106/3.maddesi uyarınca adli para cezasının ödenmemesi halinde kamuya yararlı bir işte çalışma kararı verilebileceğinin SANIĞA İHTARATINA,(Usulüne uygun tebligat ileihtarına)
7-Sanığa verilen cezanın türü dikkate alındığında hakkında TCK'nın 53. Maddesinni uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
8-Sanığın soruşturma aşamasında alınan adli sicil ve arşiv kaydı dikkate alındığında daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılması, zarar doğmayışı hususları bir arada değerlendirildiğinde sanığa verilen cezanın türü dikkate alındığında hakkında 5728 sayılı yasanın 562 maddesi ile değiştirilen 5271 sayılı CMK'nın 231.maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİBIRAKILMASINA,
9-5271 sayılı CMK'nın 231/8. maddesi gereğince sanığın BEŞ YIL DENETİM SÜRESİNE TÂBİ TUTULMASINA, sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak,sanığa denetimli serbestlik tedbiri olarak herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESİNE YER OLMADIĞINA,
10-5271 sayılı CMK'nın 231/10. maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine kararı verileceğinin İHTARINA,(Usulüne uygun teblgat ile ihtarına)
11-5271 sayılı CMK'nın 231/10-11. maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,(Usulüne uygun teblgat ile ihtarına)
12-5271 sayılı CMK'nın 231/7.maddesi gereğince 5237 sayılı TCK'nın 50. ve 51.madddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
13-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kesinleşmesi halinde TALİ KARAR FİŞİ DÜZENLENMESİNE ve bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi için kararın GÜRGENTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLMESİNE,
14-5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16/1 maddesi gereğince karar kesinleştiğinde kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararın, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine BİLDİRİLMESİNE,
15-5271 sayılı CMK'nın 232/6. maddesi gereğince haksız gözaltı veya tutuklama sebebiyle tazminatı gerektirir bir ihlalin bulunmadığının sanığa İHTARINA(Usulüne uygun teblgat ile ihtarına)
Yargılama sırasında sarf edilen 2 adet tebligat gideri 38,00 TL, 2 adet posta 34,50 TL, 2 adet e-tebligat 11,00 TL, uzlaştırma gideri 160,00 TL olmak üzere toplam 243,50 TL.nin CMK.nun 325/1 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA, Dair, tarafların yokluklarında dosya üzerinden verilen karar karşı kararın taraflaratebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile itiraz başvurusunda bulunabileceği, SANIK YAŞARŞAHİN'İN İTİRAZ ETMESİ HALİNDE KENDİSİ HAKKINDA GENELYARGILAMA USULÜNÜN TATBİK EDİLECEĞİ VE YAPILACAK YARGILAMANETİCESİNDE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE 5271 SAYILICMK'NIN 251/3-SON MADDESİ UYARINCA KENDİSİNE TANINAN ¼ORANINDAKİ İNDİRİMİN UYGULANMAYACAĞI, itiraz etmemesi halinde kararın, kesinleşeceği ve bu şekli ile infaz edileceği hususunun sanığa ihtaratına karar verildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Reklamı Geç