Reklamı Geç
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Baş: Mali anlamda reform şart

Baş: Mali anlamda reform şart
18 Ocak 2021 - 09:21 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 - 09:25
Reklam
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş,Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Ender Sönmez ve Oda Koordinatör Üyesi Tuğba Kılıç; Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek’i ziyaret ettiler.
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu “Reform Önerileri” raporunu her iki oda başkanına sundu.
30 maddeden oluşan rapor önerisi ; mali, hukukki ve idari alanlara ilişkin önerilerden oluşmaktadır.
Oda Başkanı Bahadır Baş; “30 maddenin her biri çok önemli ve özellikli. Aşağıda ifade ettiğimiz bazı maddelerini çok önemsiyoruz.  Gerek reformun ruhuna uygun gerekse kronikleşen sorunların giderilmesi için çok başlıklardır. Bunlar;  “Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir. Özellikle vergi kanununlarının geriye yürümezliği ilkesi güvence altına alınmalıdır. Ayrıca vergi aflarının yasaklaması veya sınırlandırılması ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir. vergi kaçakçılığı ile etkin bir mücadele için yaptırım sistemi geliştirilmeli ancak bir yandan da basit birer kabahate dönüşebilecek fiiller nedeniyle hapis cezasının söz konusu olmaması sağlanmalıdır. Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir. Mükelleflerin son dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlar hemen hemen aynı olduğundan son dönem geçici vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmelidir. Şirketlerin borçlarını ödemekte zorlandıkları bu hassas dönemde yapılacak bir yasal düzenleme ile vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına da mahsubu imkânı getirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Vazgeçilen alacağın geçmiş yıllara ilişkin olması halinde geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebiliyor olması daha hukuki olacaktır. Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi çok önemlidir. Kriz dönemleri büyük işletmeler yanında küçük ve orta boy işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle küçük işletmelere sağlanan vergi avantajları da gözden geçirilmeli ve güncel hale getirilmelidir. Bu kapsamda dikkate alınması önerilen vergi kolaylarından birisi de genç girişimcilere tanınan vergi kolaylığına ilişkindir. Bu uygulamanın artan işsizlik sorununa çözüm özelliğinin olduğu da değerlendirilmektedir. Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması çok önemlidir. Kazanç indiriminin sadece basit usule tabi ticari kazanç sahipleri ile sınırlandırılması mükellefler arasında eşitsizliğe yol açmakta olup, bu hakkın ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve zirai kazanç elde eden mükelleflere tanınması gerektiği değerlendirilmektedir. Böylelikle vergilendirme sıfırdan başlamayacak, mükelleflerin elde ettiği gelirler bakımından gelişmiş ülkelerde uygulanan en az geçim haddi (minimum of subsistence) ülkemiz bakımından da geçerli olabilecektir. Mali güce göre vergilendirmenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu olabilecek araçlardan bir tanesi olan en az geçim indirimi bu sayede Türk Vergi Sistemi’nde sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarı adına %10’a çıkarılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Bu durumun gelir dağılımının düzelmesine olumlu etkisi yanında diğer bir faydası, asgari ücretlilerin satınalma güçlerinin artmasıyla birlikte özellikle durgunluk dönemlerinde piyasada harcamaların artması ve işletme stoklarının erimesi ve işletme nakit girişlerinin artması olacaktır.” Olarak sıralayabiliriz.
Bu konularda hazırladığımız raporu OTSO ve OESOB ile paylaştık. Sunduğumuz raporlar iş dünyası ve esnaf dünyasının sorunlarına çözüm üretmek adına hazırlanmıştır. Her iki başkanımızda hazırlamış olduğumuz raporları değerlendireceklerini ifade ettiler. Paydaş kurumlar olarak bizlere gösterdikleri ilgi alaka için değerli başkanlara teşekkür ediyoruz. Bu raporları siyasi partiler ilede paylaaşacağız.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ;” Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile her aman işbirliği içerisindeyiz. Pek çok sorunu birlikte istişare ediyoruz. Üyelerimizin pek çok sorununu Mali Müşavirlerimiz daha önceden görebiliyorlar. Reform Raporu olarak bize sundukları dosyayı bizlerde değerlendirip gerekli çalışmaları yapacağız. Hazırladıları raapor ve ziyaret için teşekkür ediyorum” Dedi.
Ordu Esnaf Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek ;” Değerli başkanımıza ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhasebeci, Mali Müşavirlerin özellikle pandemi sürecinde ülkemize ve esnaflarımıza çok değerli katkıları olmuştur. Oda Başkanımız Bahadır baş’ın şahsında camiasına teşekkür ediyorum. Hazırlamış oldukları “Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu” konusunda bizlerde görüşlerimizi oluşturacağız. Önemli olan bu önerileirin hayata geçebilmesidir. Biz her zaman Ordu Serebst Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile işbirliği içerisindeyiz. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” Dedi

Her iki kuruma sunulan “Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu” aşağıda belirtilen başlıklardan oluşmaktadır.
 1. Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir.
 2. Vergi yasaları sadeleşmelidir
 3. Kayıt dışılık ile mücadelede finans piyasası ve ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlarla ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır
 4. Gönüllü uyum kapsamında yaptırılan matrah artırımları uygulamasından vazgeçilmelidir
 5. Mükellef hakları yasası kabul edilmelidir
 6. İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun arasındaki uyumsuzluklar giderilmeli ve adalet sisteminde uygulama birlikteliği sağlanmalıdır
 7. Vergi yargısında içtihat uyumsuzluğu yaratan parasal sınırlar kaldırılmalıdır
 8. Türk vergi sisteminde uluslararası vergi rekabetinin etkisini dikkate alan uygulamalar geliştirilmelidir
 9. e-Ticaret ile ilgili ayrımcı vergi düzenlemeleri yapılmamalıdır
 10.  Bütçe dışı harcamalar ortadan kaldırılarak harcama disiplini sağlanmalıdır
 11. Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir
 12. Vergi uygulamalarında, kur farklarının gelir ya da zarar olarak kabul edilmesinde vergiyi doğuran olay tahsil esasına bağlanmalıdır
 13.  Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir
 14.  Yeniden değerleme uygulaması tekrar başlatılmalıdır
 15. Faiz giderleri ve kur farklarının gider ya da maliyet olarak kaydedilmesi
 16.  Kur farklarının KDV’ye tabi tutulmaması
 17.  Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmesi
 18.  Bölünme halinde gerçekleştirilen sermaye azaltımının kar dağıtımı olmaktan çıkarılması
 19. Taşınmaz satışından doğan zararların indirim konusu yapılması
 20.  Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi
 21.  Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması
 22. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarının arttırılması
 23.  Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı
 24.  İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması
 25.  Sermaye artırımının teşvik edilmesi
 26.  Re’sen terki verilen mükelleflerin ticaret sicilinden silinmesini sağlayan düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır
 27.  Beyan ve bildirim sayıları azaltılmalıdır
 28.  Alternatif vergi tahsilatı yöntemleri geliştirilmelidir
 29.  Vergi denetim ilkeleri saptanmalı ve kamuya açıklanmalıdır
 30.  Vergi harcamaları her yıl açıklanmalıdır

Reklam

YORUMLAR

 • 0 Yorum

Reklamı Geç